Swan Lake

Photographer: Sergei Chyrkov
Style: Mari Korneeva
Hair & make-up: Ilyanaa Shablovskaya
Models (Art-podium model agency): Anastasia Vivnik, Katya Galyshenko, Sony Komanovska, Diana Bohachova, Polina Kosuanchyk
Dresses: “Faust” by “Bon Marche”
Accessories: “Bon Marche”

Swan Lake. Vogue Italy. CHYRKOV studio.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.

Swan Lake. CHYRKOV studio. Фотограф Сергей Чирков.